Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
Laadittu 21.3.2017

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia Apilaratas Oy:n Internet-palveluja. Tässä tietosuojaselosteessa mainittu "rekisteröity" tarkoittaa yksityishenkilöä ja "yhteisö" yritystä, yhdistystä, oppilaitosta tai kuntaa.

1. Rekisterinpitäjä

Cosme Shop
c/o Apilaratas Oy
Pellavantori 2 B 78
33100 Tampere
info@apilaratas.fi

2. Rekisterin nimi

Apilaratas Oy:n henkilörekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen hoito. Rekisteriä voidaan käyttää rekisteröityyn kohdistuvaan ns. sähköiseen suoramarkkinointiin vain, jos rekisteröity on antanut suostumuksensa tai jos rekisteröity on tilannut ns. samaan tuoteryhmään kuuluvia tuotteita.

Rekisteriä voidaan käyttää rekisteröityyn tai rekisteröidyn edustamaan yhteisöön kohdistuvaan suoramarkkinointiin postitse.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu useista erityyppisistä rekistereistä, jotka yhdessä muodostavat Apilaratas Oy:n henkilörekisterin. Erityyppiset rekisterit ja niiden sisältämät henkilötiedot on lueteltu alla.

Asiakasrekisterit
Asiakasrekisterit voivat sisältää rekisteröidyn nimen ja yhteystiedot tai rekisteröidyn edustaman yhteisön yhteystiedot. Ne voivat sisältää myös asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja, kuten asiakasnumeroita, päivämääriä, kellonaikoja ja viittauksia tilausrekistereihin. Lisäksi ne voivat sisältää väärinkäyttöjen estämisessä ja niiden selvittämisessä tarvittavia teknisiä tunnistetietoja.

Tilausrekisterit
Tilausrekisterit voivat sisältää rekisteröidyn nimen ja yhteystiedot tai rekisteröidyn edustaman yhteisön yhteystiedot. Ne voivat sisältää myös tilauksien toimittamiseksi tarpeellisia tietoja, kuten yksityiskohtaisia tietoja tilatuista tuotteista tai palveluista, päivämääriä, kellonaikoja ja viittauksia asiakasrekistereihin. Lisäksi ne voivat sisältää väärinkäyttöjen estämisessä ja niiden selvittämisessä tarvittavia teknisiä tunnistetietoja.

Sähköiset postituslistat
Sähköiset postituslistat voivat sisältää niiden rekisteröityjen sähköpostiosoitteita, jotka ovat nimenomaisesti sallineet sähköpostitse tapahtuvan tiedotuksen ja suoramarkkinoinnin.

Lomakerekisterit
Lomakerekisterit voivat sisältää tietoja, jotka rekisteröity on lähettänyt rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän Internet-sivuilla olevien lomakkeiden kautta. Lisäksi ne voivat sisältää väärinkäyttöjen estämisessä ja niiden selvittämisessä tarvittavia teknisiä tunnistetietoja.

Suoramarkkinointikieltorekisterit
Suoramarkkinointikieltorekisterit voivat sisältää nimen ja yhteystiedot tai rekisteröidyn edustaman yhteisön yhteystiedot niistä rekisteröidyistä, jotka ovat kieltäneet tietojensa käytön suoramarkkinoinnissa.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämien henkilötietojen tietolähde on pääsääntöisesti rekisteröity itse.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei myöskään siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. Sähköisen aineiston suojauksessa on otettu huomioon käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet, toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, käsiteltävien tietojen laatu, määrä ja ikä sekä käsittelyn merkitys yksityisyyden suojan kannalta.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisterinpitäjän yhteystiedot on mainittu tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedonkorjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnön voi tehdä Internet-sivuilla, jos siihen on annettu mahdollisuus, tai sähköpostitse, mutta se on varminta tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisterinpitäjän yhteystiedot on mainittu tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 mainituista käyttötarkoituksista suoramarkkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi, jos rekisteröity on aikaisemmin itse sallinut sähköisen suoramarkkinoinnin. Kiellon voi tehdä Internet-sivuilla, jos siihen on annettu mahdollisuus, tai sähköpostitse, mutta se on varminta tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisterinpitäjän yhteystiedot on mainittu tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1.

11. Evästeet

Rekisterinpitäjän Internet-sivuilla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat rekisteröidyn tietokoneelle tallennettavia pieniä tekstitiedostoja, jotka mahdollistavat rekisteröidyn tunnistamisen ja yksilöllisen sisällön näyttämisen, esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin toiminnan. Rekisteröidyllä on mahdollisuus muuttaa Internet-selaimen asetuksia ja kieltää evästeet, mutta tällöin Internet-sivujen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.

Tietosuojaseloste © 2006- Apilaratas Oy. Kopiointi ehdottomasti kielletty.

tech
Powered by Clover Shop® - www.clovershop.com